Vad vi gör

X-Processen bygger på vår samlade erfarenhet av kommunikations- och affärsutvecklingsprojekt där X står för den potentiella eller outnyttjade kapacitet som finns i verksamheten. Genom att säkerställa att strategi och kommunikation går hand i hand med innovationsförmåga och kreativitet kan vi skapa ett starkare och mer konkurrenskraftigt varumärke.

Toggle

Insikt

Är du nyfiken på hur ditt företags problem skulle kunna bli till möjligheter? Eller törstar ni efter inspiration? Vi genomför både enstaka punktinsatser och hela insiktsfaser där resultatet är en tydlig målbild för hur ert företags varumärke skulle kunna stärkas.
Insikt är fundamentet i våra kreativa processer, detta ger en första kartläggning att förhålla oss till i det framtida arbetet. Exempel på frågor vi besvarar i detta första steg av processen är:

- Vilka nya behov finns att fylla eller kommer att finnas?
- Hur ser beteendemönstret ut bland våra existerande och framtida kunder?
- Vilka andra marknader finns där vi skulle kunna lansera våra nuvarande produkter/tjänster?

Genom fältstudier, intervjuer, konkurrentanalys och övervakning av de senaste trenderna dokumenteras ett gediget och kunskapsrikt material att utgå ifrån.

Kvalitativa studier

Xpdition har sedan starten 2008 hjälpt en mängd svenska företag att etablera eller stärka sina varumärken och öka sin omsättning med 40-60% årligen. En av de främsta framgångsfaktorerna är djupgående insikter om kunderna, deras situation och mer eller mindre uttalade behov. Insikt och empati för kunden är det som kickstartar den kreativa processen och kan ge unika affärsmöjligheter. Lite beroende på vilka förutsättningar som råder rekommenderar vi en antropoligisk studie eller en serie djupintervjuer inom definierade målgrupper.

Kort beskrivning

Skillnaden mellan en djupintervju och en antropologisk studie är att man Mr Green har stora jackpottar under en antropologisk studie observerar så långt det är möjligt och kompletterar med nödvändiga frågor. Den stora vinsten med att observera är att man kan få insikter om beteenden och få svar på frågor som man annars inte hade förstått att man skulle ställa. Dessvärre är det inte alltid praktiskt möjligt att göra en fullödig antropologisk studie och då kan en serie djupintervjuer vara fullt tillräcklig för att nå likvärdiga resultat.

Varför en kvalitativ studie?

Den stora fördelen med en kvalitativ studie framför en större marknadsundersökning eller en branschstudie är dels att den normalt sett är både snabbare och billigare att genomföra, men framför allt brukar resultatet ge unika affärsmöjligheter. I den mån en större marknadsundersökning pekar ut unika affärsmöjligheter, så har du sannolikt ett dussin konkurrenter som tagit del av exakt samma marknadsundersökning.

Studierna resulterar normalt sett i ett antal personas som sedan används vidare i den kreativa processen och utgör en ovärderlig input till utvecklingen av nya produkter, tjänster och marknader. Något som är riktigt intressant är att merparten av våra kunder vittnar om att en kvalitativ studie betalar sig direkt i både nya kunder och en ökad lojalitet bland de befintliga. Även externa forskningsprojekt för användarinvolverad innovation har visat på samma effekt. Kunder och medarbetare som blir tillfrågade om att delta i olika typer av studier och utvecklingsprojekt känner sig både uppmärksammade och sedda, vilket gör dem till viktiga ambassadörer för din verksamhet.

Resultat

 • Personas med tydliga kundupplevelser, beteenden, förutsättningar och behov
 • Insikt, empati och kreativt bränsle till den fortsatta innovationsprocessen
 • Lojala kunder och ambassadörer för verksamheten
 • Inspiration och motivation

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver våra kvalitativa studier

Ladda-ned

 

Trendspaning och omvärldsanalys

Det enda som är konstant är dess motsats. Det vill säga ständig förändring. Eller utveckling som vi föredrar att se på det. Visst kan man hänvisa till Maslows behovsteorier och hävda att vissa grundläggande mänskliga behov som sömn, mat och vatten är konstanta för människans överlevnad, men förutsättningarna för dessa grundläggande behov kommer ändå alltid att förändras och utvecklas över tid. Därmed kan man också snabbt konstatera att det enda riktigt stabila i tillvaron borde vara den ständiga rörelsens stabilitet eller att helt enkelt röra sig med sin omvärlds utveckling. Vi påverkas dagligen av en mängd olika krafter i vår samtid och det är inte alltid som vi har tid att reflektera över vilka de är och hur de påverkar oss.

Kort beskrivning

Trendspaningar och omvärldsanalyser kan göras hur omfattande som helst, men vi brukar rekommendera en översiktlig genomgång av relevanta mikro- och makrotrender som påverkar era marknader och framtida förutsättningar. Hur tror vi att konsumenter och kunders beteenden kommer att utvecklas? Hur kan man undvika konkurrens och prispress genom att i stället definiera unika marknader och unika produkter och tjänster? Analysen sammanfattas i en dokumentation och en inspirerande presentation.

Varför trendspaning och omvärldsanalys?

För att kunna ta ut en riktning för den egna utvecklingen är det nödvändigt att först ta reda på var man befinner sig. Precis som när du seglar eller orienterar i skogen, är det avgörande att veta sin position i nuläget, för att kunna göra rätt vägval. Tillsammans med insikterna från en kvalitativ studie, är en omvärldsanalys avgörande för att fullt ut kunna avgöra nuläget.

Resultat

 • Inspiration och motivation
 • Insikter om påverkande trender och förändringar i relevanta marknader
 • Definition av nuvarande position, kundupplevelser, marknad och konkurrenter
 • Identifierade marknadsfönster, möjliga blå oceaner och utmaningar

Varumärkesaudit

Ditt varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad dina kunder och anställda upplever att det är.

För att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke krävs att löften infrias eller kanske snarare överträffas. Det innebär att du som ledare måste klara av att leva som du lär och skapa en vederhäftig organisation där samtliga medarbetare är hundraprocentiga ambassadörer för det ni är och det ni gör.

Leva som man lär. Kan låta så enkelt. Dessvärre visar det sig gång på gång att vi alla behöver stöd både i leverans och lärande. Inget urholkar varumärket så mycket som löften som inte infrias.  Genom att göra ditt företags syfte tydligt och skapa en värderingsstyrd organisation kan du som ledare både säkerställa kvalitet och tempo i de beslut som tas.

Varför en varumärkesaudit?

En intern varumärkesaudit hjälper dig att tydliggöra rådande värderingar och hur de eventuellt skiljer sig från de grundläggande värderingar (kärnvärden) som finns uttalade för verksamheten i strategi och kommunikationsplattform. Därmed synliggörs det eventuella gap som finns mellan nuläget och det önskade läget. Därifrån kan man sedan identifiera tydliga aktiviteter för minska gapet och skapa ett starkare varumärke.

Kort beskrivning

Den interna varumärkesauditen kan göras med en delmängd eller samtliga medarbetare, med eller utan ledning, lite beroende på den specifika behovsbilden. Det kan också vara intressant att göra separata övningar med ledning respektive övriga grupperingar inom verksamheten för att synliggöra eventuella skillnader i uppfattningen av företagskulturen .

Vi arbetar i grupper och identifierar både strukturkapital (maktstruktur, organisationsstruktur, mätning) och energikapital (symboler, myter & berättelser, rutiner & ritualer). Övningen brukar locka till både skratt och eftertanke.

Resultat

 • En tydlig beskrivning av den rådande kulturen och hur varumärket uppfattas internt
 • En gapanalys av skillnaden mellan definierade kärnvärden och rådande i beslut, handlingar och aktiviteter (både energi och struktur)
 • En tydlig handlingsplan för att minimera gapet och skapa ett starkt varumärke

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver vår varumärkesaudit

Ladda-ned

 

Insiktsworkshop – syfte och vision

Tillsammans med ledningsgruppen lägger vi en halv till en dag på att arbeta fram insikter om ert nuläge och era framtida utmaningar, hur man bygger starka varumärken med innovation och kommunikation och vad som är kritiskt för att skapa en framgångsrik innovationskultur.

Kort beskrivning

Med utgångspunkt i kvalitativa studier, eventuell varumärkesaudit och omvärldsanalys fastställer vi syfte, vision, grundläggande värderingar och kritiska framgångsfaktorer inför ett fortsatt utvecklingsarbete. Vi arbetar växelvis med informations- och inspirationspass samt arbetspass i stor grupp och flera mindre. Arbetet dokumenteras sedan och sammanfattas i en rekommendation till eventuella strategier och fortsatta utvecklingsarbeten.

Varför en insiktsworkshop för syfte och vision?

Syftet är den grundbult som är direkt avgörande för all framtida utveckling oavsett om fokus ligger på kommunikation eller innovation. Vem finns vi till för och varför? Det är en fråga som fler företag skulle bli framgångsrika av att ställa sig oftare. Ett tydligt syfte blir inte bara avgörande för att förklara för kunder vilken skillnad man gör. Det är också i allra högsta grad avgörande för att skapa motiverade och fokuserade medarbetare. Med ett tydligt syfte blir det enklare att fatta rätt beslut och skapa kundupplevelser som bygger varumärket och tar oss i rätt riktning. Ju enklare, kortare och tydligare, desto bättre.

Visionen är givetvis också viktig – inte minst för att beskriva den yttersta målbilden för den utvecklingsresa man vill göra. Visionen är dock mer av en intern drivkraft för ägare och medarbetare att utvecklas i rätt riktning. Som kund är jag kanske mer intresserad av vad man kan få hjälp med i nuläget.

Resultat

 • Ett tydligt syfte – Vem finns vi till för och varför?
 • En tydlig vision och riktning inför framtiden
 • Grundläggande värderingar
 • Kritiska framgångsfaktorer
 • Rekommendation och eventuell priograf inför fortsatt utvecklingsarbete

Strategi

Utan ett tydligt syfte och en tydlig strategi blir det mesta meningslöst. Det är företagsledningens plikt och privilegium att sätta strategin och riktningen för en verksamhet.

Det strategiska arbetet har sin utgångspunkt i syftet och den insikt man förvärvat under insiktsfasen. Arbetet resulterar i en strategisk plattform för det fortsatta utvecklingsarbetet och beroende på var våra kunder befinner sig och hur deras behov ser ut kan denna plattform variera i innehåll och form. Vanligtvis handlar det om en affärsplan, en ny affärsmodell, en kommunikationsplattform, eller en varumärkesstrategi. Oavsett vilken typ att strategiskt arbete vi utför, ligger tonvikten alltid på hur det sedan skall kunna förverkligas. En strategi utan innovationskraft och möjlighet till operativt genomförande är en verkningslös strategi.

Innovations och tillväxtstrategi

Utifrån förvärvade insikter om både befintliga och potentiella kunders upplevelser, behov och beteenden samt er nuvarande position tar vi fram en strategi för innovation och tillväxt. Tillsammans med ledningsgruppen identifierar vi en tillväxtpotential i termer av både nya produkter, tjänster och koncept/ekosystem och nya marknader/målgrupper. Vår målsättning är alltid exponentiell tillväxt och en så konkurrensfri position som möjligt.

Kort beskrivning

En innovationsstrategi kan omfatta hela eller delar av en verksamhet. Oavsett vilken typ av strategiskt arbete vi utför, ligger tonvikten alltid på hur det sedan skall kunna förverkligas. Vi arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att sätta rimliga och tillräckligt utmanande mål för att nå definierad tillväxt eller innovationstakt. Vi identifierar kritiska framgångsfaktorer och prioriterar dessa samt tolkar syfte och grundläggande värderingar i konkreta beslut och handlingar. Vi har verktygen för att skapa en balanserad styrning som involverar alla nödvändiga delar av verksamheten och hjälper er att engagera medarbetare och kunder i utvecklingen.

En innovationsstrategi sätter inte bara innovations- och tillväxtmål på pränt, den visar också på vägen dit. Hur ni ska arbeta med innovationsarbetet löpande, med vilken intensitet och i vilken utsträckning ni ska involvera medarbetare och kunder i utvecklingsarbetet?

Beroende på var ni står kan en innovationsstrategi behöva kompletteras med en kommunikationsstrategi. Den som är innovativ har av naturliga skäl en pedagogisk utmaning att beskriva det nya och unika i sitt erbjudande.

Varför en innovationsstrategi?

Ytterst handlar det om ett existensberättigande. Bara en kan vara billigast och frågan är hur länge. Att kryssa fram i ett blodigt hav av konkurrenter som ständigt dumpar priserna är förmodligen inget som någon drömmer om. Ändå finns det otaliga som hittat sig där. Utmanade av global konkurrens med helt andra förutsättningar där produktionskostnaderna kanske utgör en hundradel av den egna.

En innovationsstrategi kan hjälpa dig att förebygga ett sådant scenario eller hjälpa dig därifrån och du redan hittat dig där.

Resultat

 • Summering av insikter: Kundupplevelser, beteenden, behov och nya möjligheter i termer av potentiella nya produkter/tjänster/koncept, symbioser, nya marknader m.m.
 • Tydliga målsättningar för innovationsarbetet: Position, målgrupper, vinst, tillväxttakt, innovationstakt m.m.
 • Vägen framåt: affärsmodeller, innovationsprocess, organisation, kompetens, arbetssätt, verktyg
 • Handlingsplan: Prioriterade aktiviteter med utsedda ansvariga och tydliga medel för genomförande.

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver en innovationsstrategi

Ladda-ned

Kommunikationsstrategi

Oavsett vilken typ av utvecklingsarbete man står inför kan man behöva ta fram en kommunikationsstrategi för att säkerställa att man når fram med sina budskap i alla sina kanaler. Inte sällan underskattas behovet av kommunikation för att beskriva sina produkter och tjänster. Har man dessutom en innovativ produkt eller tjänst och/eller en helt ny målgrupp, så ökar behovet ytterligare. Mängder av innovativa produkter och tjänster blir kvar på skrivbordet i brist på en effektiv kommunikation som knyter ihop och verifierar dem med sina målgrupper.

Utifrån förvärvade insikter om kundupplevelser, behov och beteenden samt definierad strategi för innovation och tillväxt tar vi fram en kommunikationsstrategi som bygger varumärket och säkerställer att vi når definierade mål. Tillsammans med ledningsgruppen definierar vi syfte med strategin, kommunikationsplattform och en kanalstrategi för att nå utpekade målgrupper och definierade kommunikationsmål.

Kort beskrivning

En kommunikationsstrategi kan omfatta hela eller valda delar av erbjudandet och specifika utmaningar i verksamheten. Oavsett vilken typ av strategiskt arbete vi utför, ligger tonvikten alltid på hur det sedan skall kunna förverkligas. Några av de vanligaste frågeställningarna vi arbetar med:

 • Från etablering och kännedom till lojalitet.
 • Från passiv information till aktivering och dialog.
 • Målgruppsanpassad kommunikation – vem vill veta vad?
 • Stolta ambassadörer i kunder, medarbetare och leverantörer.
 • Relevanta och kostnadseffektiva kanaler.
 • Strategiska allianser – hur säkrar du att dina samarbetspartners bygger ditt varumärke.
 • Låt kundupplevelsen av innovativa produkter och tjänster tala för dig
 • Transparent, autentiskt och rörligt för ökad trovärdighet

En kommunikationsstrategi sätter inte bara kommunikationsmål på pränt, den visar också på vägen dit. Hur ni ska arbeta med kommunikationen löpande. Verktyg och stöd för att säkerställa budskap, värderingar och kundupplevelse. Hur ansvar och gränssnitt ser ut mellan produktion, utveckling, marknad och HR samt hur ni säkerställer en effektiv dialog.

Varför en kommunikationsstrategi?

Kommunikationsstrategin är din garant för att nå definierade mål oavsett vilken typ av utvecklingsarbete du står inför. Strategin kan inkludera såväl intern som extern kommunikation och ytterst handlar det om att motivera och engagera de målgrupper man vill nå. Att man behöver en kommunikationsstrategi för att etablera och bygga nya varumärken är kanske givet. Men även vid större verksamhetsförändringar som fusioner eller omorganisering kan en kommunikationsstrategi vara avgörande för att engagera medarbetare i ett gemensamt syfte och samla krafterna i en gemensam riktning.

Resultat

 • Summering av nuläge och behov: Prioriterade målgrupper, kundupplevelser, beteenden, kanalvanor, definierade innovations- och tillväxtmål såväl som ev avvecklingsmål
 • Tydliga målsättningar för kommunikationsarbetet: styrkan i värderingar, identitet, image. Kännedom, kunskap, attityd, preferens, motivation, lojalitet/ambassadörskap m.m.
 • Vägen framåt: Budskap, grafisk profil, paketering, integrerade och kostnadseffektiva kanaler, organisation, kompetens, arbetssätt, verktyg m.m.
 • Handlingsplan: Prioriterade aktiviteter med utsedda ansvariga och tydliga medel för genomförande.

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver en kommunikationsstrategi

Ladda-ned

Låt kundupplevelsen tala för dig.

Innovation

När man läser svenska tidningar kan man lätt få känslan av att vi i Sverige är bäst i världen på innovation. Det kanske vi är. I vissa avseenden. Men vi har mycket kvar att utveckla också. Till exempel är det väldigt många företag som tappar sin innovationsförmåga i takt med att de växer. Makt- och organisationsstrukturer blir lätt till hinder för idéer att uppmärksammas och förverkligas. Otaliga människor hänger in sin hjärna tillsammans med ytterkläderna när de kommer till jobbet. Autopiloten kopplas på och man gör det som förväntas av en. Varken mer eller mindre.

Vår erfarenhet är att alla på ett företag kan bidra med sin förmåga till innovation, hemligheten är att ta vara på idéerna och skapa en vågskål som alla kan se. Ett företag med 3000 hjärnor som tänker åt samma håll vinner över det som begränsat sig till R&D-avdelningens 20 hjärnor. Behovet av innovation ser olika ut men gemensamt för i stort sett alla företag är att de besitter en fantastisk (oftast outnyttjad) kapacitet i termer av ideer och upplevelser hos sina kunder och medarbetare. Vi hjälper er att frigöra denna kapacitet och maximera effekten av den.

Idégenerering och innovationsprocess

Glödlampan är kanske den mest klassiska symbolen för en idé eller innovation. Vi har istället valt en brinnande låga. Dels för att det finns en stark koppling mellan den mänskliga kreativiteten och den inre låga som brinner i varje människa. Vi drivs alla av en strävan att göra saker bättre och ständigt utveckla våra egna och våra medmänniskors förutsättningar till ett bättre liv. En annan viktig symbolik i den brinnande lågan, är hur lätt den är att blåsa ut. Vi är alla våra värsta fiender när det kommer till den självcensur som oftast hindrar våra idéer att ens lämna hjärnan. Blixtsnabbt ser vi hinder eller utmaningar så stora att det förmodligen inte är värt att utforska.

Av samma anledning är det extremt viktigt att skapa en trygghet som gör att människor vågar kasta ur sig sina "dumma idéer". I vår idégenereringsworkshop har vi därför en tydlig process med ett regelverk som säkerställer att vi utforskar alla idéer och utvecklar dem innan vi kliver in nästa fast där man kan kritiskt granska och utvärdera idéerna och förutsättningarna för att genomföra dem. För att lyckas krävs också ett tydligt syfte eller en tydlig problemställning som kan trigga kreativiteten. Workshopen föregås vanligtvis av en kvalitativ studie eller ett strategiarbete där man tydligt identifierat ett antal målgrupper och/eller utmaningar som man vill arbeta med.

Kort beskrivning

En idégenereringsworkshop kan genomföras med en ledningsgrupp eller hela företaget. Vår rekommendation är att man engagerar så många medarbetare som möjligt eller åtminstone bjuder in ett antal viktiga ambassadörer. I vissa fall kan det även vara värdefullt att bjuda in kunder och leverantörer som man känner sig trygg med och som är viktiga för verksamheten. Vi strävar alltid efter ett lateralt tänkande och ju fler discipliner och kompetenser som engageras desto större dynamik chans till till laterala effekter och innovativa idéer. Utifrån en tydlig problemställning och empati för kunden/målgruppen arbetar vi i en strukturerad process för att generera idéer som sedan byggs på innan de provtrycks, utvärderas och prioriteras.

Varför en idégenereringsworkshop

Ibland behöver man kraftsamla inför den situation eller utmaning man står inför. En idégenereringsworkshop kan ge nya angreppssätt för att hitta nya lösningar och idéer. Resultatet blir ett antal kvalificerade idéer att arbeta vidare med - antingen i en innovationsaccelerator där vi testar och accelererar idéerna vidare för att kunna ta snabbare beslut om eventuell konceptutveckling och pilottest, eller i en löpande innovationsprocess med stöd för utveckling och utvärdering av idéer.

Resultat

 • Tydlig utmaning/problemställning
 • Kvalificerade idéer till nya produkter/tjänster /koncept/marknader/arbetssätt/effektivitetsförbättringar etc
 • Tydligt regelverk och innovationsprocess
 • Engagerade medarbetare

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver en idégenereringsworkshop

Innovote – infrastruktur för idéutveckling

Många framsynta företagsledare inser att det kan vara lönsamt att engagera sina kunder och medarbetare i företagets innovationsprocesser. Det är dock inte helt okomplicerat och många saknar stöd och kunskap för att klara av det. För att hjälpa dem och skapa en infrastruktur för att generera, accelerera och utvärdera idéer på ett kostnadseffektivt sätt har vi utvecklat innovote.

Vad är innovote?

Innovote är en molnbaserad tjänst där ledningen kan publicera de utmaningar man vill engagera sina medarbetare i. Därefter kan alla som är inbjudna lägga in sina idéer och även se andras idéer. Man kan både gilla och kommentera/ställa frågor och eftersom andras idéer ofta föder nya idéer finns även smarta funktioner för att skapa påbyggnadsidéer. På så vis kan man få det bästa av två världar. I den ena världen (t ex när vi ligger i hängmattan eller springer i skogen) är vi ensamma och låter hjärnan tänka tanken hela vägen utan yttre påverkan. I den ena världen möts vi och samskapar något som är större än varje enskild idé. Bra idéer föder bra idéer.

När ledningsgrupp eller utsett innovationsråd sedan sammanträder för att utvärdera och prioritera inkomna idéer, har man inte en hög av osorterade, osammanhängande, dubblerade idéer att ta ställning till. I stället kan man enkelt ta del av de mest gillade idéerna, förädlade idékoncept där flera medarbetare bidragit med olika kompetenser och erfarenheter, idéer klustrade efter valda kategorier, t ex nya produkter, nya tjänster, nya marknader, effektivitetsvinster, förbättringar osv.

Tanken med Innovote är inte att ersätta fysiska möten, utan snarare att komplettera dem och tillhandahålla en infrastruktur som gör det möjligt att förlänga effekten av kick-offs, konferenser, idégenereringsmöten eller workshops. Vi tror att de företag som arbetar kontinuerligt med sin affärsutveckling kommer att ha ett gigantiskt försprång framför de som träffas en gång per år i den årliga affärsplaneringskonferensen. Med hjälp av innovote kan ni engagera alla era medarbetare och realisera alla de mål och utmaningar som ni identifierat i er affärsplan.

Varför innovote?

I vårt arbete med att utveckla starka varumärken i företag och organisationer har utmaningarna varierat, men något som varit gemensamt för de flesta är avsaknaden av stöd för en effektiv innovationsprocess där kunder och medarbetare engageras och utgör en aktiv del. Det finns en rad kända hinder och utmaningar i att skapa en innovationskultur med engagerade medarbetare. Här nedan har vi listat några av dem:

 • Nya idéer utgör ofta hot mot befintlig verksamhet och maktstruktur.
 • Nya idéer landar ofta på toppen av en redan pressad agenda och drunknar lätt i inkorgen.
 • Bra idéer kommer ofta på fritiden – i hängmattan, joggingspåret eller duschen.
 • Bra idéer tenderar att bli stulna – något som lätt tar död på motivation och engagemang.
 • Bristande kunskap om den kreativa processen.
 • Tidsbrist och avsaknad av stöd för idégenerering, förädling, klustring, utvärdering, test och genomförande.

Med innovote kan man undanröja dessa hinder och snabbt komma igång med en effektiv innovationsprocess där man engagerar både kunder och medarbetare.

Resultatet

Våra tidigare uppdragsgivare har som sagt ökat sin omsättning med 40-60% och vanligtvis ser vi en 100% lojalitet bland de kunder som vi involverar i innovationsarbetet. Även externa forskningsprojekt för användarinvolverad innovation visar samma tendens; de kunder som blir tillfrågade att bidra känner sig både sedda och viktiga och blir därmed engagerade och lojala. Samma sak gäller givetvis medarbetarna. De medarbetare som får gehör och feed-back på sina idéer känner sig sedda och viktiga för verksamheten. Därmed blir de också viktiga ambassadörer och levande reklampelare. Resultatet blir kort sagt:

Ett starkare varumärke med kund och medarbetardriven innovation

 • Värdefulla idéer från engagerade och lojala kunder
 • Värdefulla idéer från engagerade och lojala medarbetare
 • Idéer som annars blivit kvar i jogging-spåret, duschen eller hängmattan
 • Nya produkter och tjänster
 • Nya marknader
 • Kortare time to market för nya produkter och tjänster
 • Kostnadseffektiv innovationsprocess
 • Starka ambassadörer i kunder och medarbetare

Här kan du ladda ner en pdf om Innovote

Innovationsaccelerator

Konceptutveckling & pilotprojekt

Realisering

Först när idéer blir verklighet kan man mäta effekten av dem och se hur framgångsrika vi blivit av dem. För att sjösätta nya tjänster eller produkter krävs ett stort mått av kommunikation – såväl internt som externt. Det är viktigt att hitta rätt kanaler för att nå rätt målgrupp och att säkerställa en dialog där vi kan få värdefull återkoppling: Hur har kunder och medarbetare upplevt tjänsten/produkten.

Lansering och etablering

Ledarskap och coachning

Kommunikationsstöd och innehåll

Löpande kommunikationsstöd och produktion av innehåll till olika typer av kanaler, webb, print, internkommunikation, video, fysiska möten:

 • Internkommunikation
 • Marknadskommunikation och event
 • Innehåll och storytelling

Mäta och följa upp

Det som inte mäts och belönas kommer heller inte att inträffa. Därför är det också oerhört viktigt att mäta och följa upp resultat löpande för att säkerställa att man går i den tänkta riktningen. Vi har utvecklat verktyg som Varumärkesaudit och Innovationsbarometer som löpande håller koll på varumärket och dina innovationsprocesser. Med hjälp av dessa verktyg kan du involvera både medarbetare och/eller kunder i det löpande utvecklingsarbetet, och på så vis maximera innovationsförmågan och möjligheten till ett starkare varumärke.